תקנון האתר - עמותת טנא ירושלמי

ברוך הבא לאתר טנא ירושלמי (ע”ר) (להלן: “העמותה”).

להלן יפורטו תנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש”):

כללי:
1.1. תנאי השימוש אשר יפורטו להלן חלים באתר www.tenejlm.co.il, אשר מנוהל ומופעל על-ידי העמותה, וכן יחולו על כל אתר שיוקם על-ידיה ואשר לא יהיה לו תנאי שימוש ספציפיים (לעיל ולהלן: “האתר”).

1.2. למען הסר ספק יובהר כי המונח “אתר” (כהגדרתו לעיל), מתייחס לאתר על חלקיו השונים וכן לתוכנו, מכל מין וסוג, לרבות מידע ותוכן אשר אינם גלויים למשתמשים.

1.3. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמה מפורשת לתנאי השימוש וכן לכל חוק ו/או תקנה הרלוונטיים לכך. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע משימוש באתר או לפנות אל העמותה כדי לקבל סיוע בדרכים חלופיות, ככל שקיימות כאלה.

1.4. הגישה לאתר וכן השימוש בו ובשירותיו כפופים לתנאי השימוש, אשר תפקידם להסדיר, בין היתר, את היחסים בין העמותה לבין הגולשים באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר תקשורת אחר (לעיל ולהלן: “המשתמש”).

1.5. האתר מספק שירותים, מוצרים, תכנים ומידע (להלן יחד: “מידע”), ובכללם גם מערכת רכישות דיגיטלית, אשר נועדו לשירות ולשימוש המשתמש, אך לא מהווים בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה אשר נעשית על-ידי משתמש בהתבסס על תוכן זה, נעשית בהתאם לשיקול-דעתו האישי ובאחריות המשתמש בלבד, ולא תשמע כל טענה בקשר לעניין זה כנגד העמותה ו/או נציגיה ו/או כל מי מטעמה.

המונחים “מידע” ו-“תוכן”, כוללים מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי וכיוצא באלה, או כל שילוב ביניהם, אשר יוצג בכל דרך, לרבות: צילום, תמונה, איור, סרטון, הנפשה, תרשים, הדמיה, קובץ קולי וכו'.

1.6.  חלוקת תנאי השימוש לפרקים שונים נועדה לשם התמצאות הקורא ולא ישמשו לפרשנות.

1.7. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים, זכר ונקבה, כאחד.

  1. התכנים והמידע המוצגים באתר:

2.1. האתר, על תכניו השונים והמידע המפורט בו, מוצגים למשתמש כמות שהם  (AS-IS).

2.2.  תנאי השימוש יחולו על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע תשלומים דרכו, לרבות באמצעות סליקת התשלומים על-ידי צד ג’. יובהר כי כל רכישה המתבצעת דרך האתר, תהא כפופה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.
2.3. העמותה עושה ותעשה כל שבאפשרותה על-מנת לוודא כי המידע המפורט באתר יהיה מדויק ומעודכן, אך ייתכן ומידע מסוים לא יהיה שלם ו/או כולל טעויות טכניות ו/או אחרות. העמותה לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או הוצאה ו/או אובדן אשר ייגרמו למשתמש עקב טעויות ו/או אי דיוקים ו/או חוסר במידע כאמור.

2.4. אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין העמותה יחסים משפטיים כלשהן, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתנאי השימוש. זכויות הצדדים הן אלו המפורטים השימוש ואין בשימוש באתר ו/או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכות נוספת ו/או אחרת.

2.5.  ככל שתתגלה אי התאמה בין המידע המפורט באתר לבין המידע הקיים במסמכיה הרשמיים של העמותה המצויים במשרדיה, ייחשב כנכון המידע המפורט במסמכיה הרשמיים של העמותה.

2.6. העמותה רשאית להגביל את הגישה לאתר או חלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או להתנות את הגישה אליהם לחברי העמותה ו/או למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים; הכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של העמותה.

  1. ביצוע הזמנות דרך האתר:

3.1. האתר מאפשר למשתמש לבצע הזמנות שונות ולהעביר תשלום בגינן, בדרך בטוחה, מהירה ונוחה.

3.2. כל הסכומים והמחירים המוצגים הינם לא כוללים מע”מ, וזאת ככל שחל מע”מ על העסקה לפי כל דין.

3.3  מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תיערך בדיקה של הפרטים המוזנים, לרבות פרטי כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח הודעה בדבר אישור הפעולה או דחייתה. הודעה כאמור תישלח, בנוסף, לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזן.

3.4 ביטול הזמנה תיעשה בהתאם למדיניות העמותה וכן לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו.

3.5  למידע נוסף אודות תרומות לעמותה לרבות בקשר לתהליך התרומה , ניתן לפנות למנהלת הפיתוח של טנא ירושלמי בדואר האלקטרוני שכתובתו finance@hayerushalmit.co.il.

  1. מדיניות הפרטיות:

4.1. למשתמש ידוע והוא מסכים כי כל הפרטים שמסר לעמותה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר, לרבות מידע אודותיו, אשר נאסף במהלך גלישתו באתר, יישמרו במאגרי המידע של העמותה.

4.2. העמותה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם הדבר נדרש על-פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. העמותה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדים להם נדרש המידע לצורך מתן השירות.

4.3. העמותה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כמו כן, יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן בהתאם לתקן. עם זאת, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, ככל שייגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או למי מטעמם, בגין שימוש לא מורשה ו/או מכל סיבה אחרת, למעט נזק ישיר אשר נגרם בשל רשלנות העמותה, חלילה.

4.4. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות (“cookies“) "- קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת של העמותה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן, וזאת על-מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. למען הסר ספק יצוין כי ה”עוגיות” לא מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך באופן שבמחשבך לא ייקלטו ה”עוגיות” או לחלופין שיימחקו.

  1. שונות:

5.1. תנאי השימוש אינם יוצרים כל שותפות, מיזם, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח ו/או כל יחסים חוזיים ו/או אחרים בין העמותה לבין המשתמש.

5.2. היה וייקבע כי תנאי מתנאי השימוש אינו תקף, בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, מכל סיבה שהיא, יימחק תנאי זה מתנאי השימוש ואילו יתר תנאי השימוש יעמדו על כנם. במצב כאמור, יראו בקיומו של תנאי דומה, אכיף, אשר תואם במהותו את תנאי השימוש, כבאה במקום התנאי שנמחק.

5.3. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם מלא בינך לבין העמותה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בכתב ו/או בעל-פי, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

  1. הדרכים ליצירת קשר עם העמותה:

בכל עניין ו/או שאלה ו/או בקשה, ניתן לפנות אלינו באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:
– טופס יצירת קשר;
– משלוח דואר לכתובת העמותה;
– משלוח דואר-אלקטרוני לכתובת finance@hayerushalmit.co.il
– טלפון מספר 02-6718202

Scroll to Top
גלילה למעלה